Referat Nr. 8. Aktivitetsudvalget Tid og sted: 15.9.2000 i Nyborg Deltagere: Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ulla Staal, Bo Isaksen og Jan Knudsen. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 07.00 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt 3. Ansøgninger 4. Budgetbesparelser 5. Virksomheds-Trim 6. Friluftsliv 7. Løbe- og cykelgruppe 8. VCTA 9. Festival 2000, hvad skal AU bidrage med? 10. AU-kalender 11. Åbent for tilføjelser Ad. 1. Godkendelse af referat 07.00 Referat godkendt. Ad. 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Marianne Rasmussen: * Møde med projektgruppen i ”Projekt Foreningsløse Unge”. Ansat ny instruktør, Morten Ferk fra Aalborg. Opstartsdag bliver onsdag den 4. oktober. Projektbeskrivelse kan rekvireres hos Jan Knudsen. * Deltager i Panterdagen i Aalborg lørdag den 30. september. Ulla Staal: Deltaget i kredsseminar i Århus Amtskreds, hvor man debatterede ny kredsstruktur. Jan Knudsen: * Videoen bliver udvidet med et tillæg om Vinteraktiviteter for seniorer. Optagelserne vil foregå i Sverige i Uge 5. * Websiten er ved at blive udvidet kraftigt på senioridrætsområdet. Forventes færdig til Formandsmødet i November. * Sidste blad i år vil indeholde et tema vedr. senioridræt. * Jan’s månedsrapport gennemgået. Jørgen Pilegaard: Deltaget i planlægningen og forberedelsen af VCTA i Slagelse. Har været i radioen af samme årsag. Bo Isaksen: Bo’s månedsrapport gennemgået. Regnskabsoversigt Gennemgået og godkendt. Bevilget kr. 13.500,- til optagelse af vinteraktiviteter for seniorer. Ad. 3. Ansøgninger Næstved: – bevilget tilskud på kr. 1.000,- til Lederseminar. Skanderborg: – bevilget kr. 4.000,- til opstart af Panterdag. Hirtshals: - bevilget kr. 11.000,- til Familieidræt. Ad. 4. Budgetbesparelser Forskellige modeller gennemgået. Afventer møde med Styrelsen før endelig beslutning. Ad. 5. Virksomheds-Trim Overskud på kr. 7000,00 pt. Gennemgang af oplæg til Styrelsen. Finn Berggren indleder mødet i morgen med Styrelsen. Kort status: Udgiftsneutral med et lille forventet overskud på ca. 7.000 kr. 60 virksomheder med 54000 ansatte og 11.893 aktivitetsmedlemmer i V-T. Tilbuddene strækker sig over fire hovedkategorier, Motion, Tobak, Alkohol og Kost. Den største aktiv er rekvisitudlån til aktivitetsdage, hvor vi på årets første 37 uger har haft 81 aktivitetsudlån, fordelt med 34 til V-T medlemmer og 47 foreninger. Det giver et udlån på godt 2 om ugen. Et andet stort aktiv er telefonisk rådgivning omkring motion, tobak og kost. V-T laver ingen markedsføring udover enkelte artikler i Firmaidræt og en artikel i Vi cykler til arbejde - magasinet samt hjemmesiden www.virksomhedstrim.dk Ad. 6 Friluftsliv Målsætningen med friluftsliv er, at det bliver en integreret del af Familieidrætten, Senioridrætten, Idræt om Dagen, aktivitetsdage i foreningerne, Virksomheds-Trim mm. Altså en udvidelse af indholdet og udvidelse af idrætsbegrebet inden for disse områder. Vi følger den handlingsplan, som er vedtaget. Ad. 7. Løbe- og cykelgruppe Der bliver afholdt møde i Løbegruppen onsdag den 27. september vedr. Danmark-Stafetten. Ivan Bjærge og Bo Isaksen koordinerer. Dagsordenen er: 1) Løbsinvitationen 2) Nye tiltag Møde vedr. Tour de Pedal forsøges afholdt onsdag den 4. oktober. Emnet her er bl.a. Store Cykeldag. Ivan Bjærge og Bo Isaksen koordinerer. Ad. 8 VCTA 84.000 deltagere/8000 hold – ny rekord. Kæmpesucces – særdeles god markedsføring af DFIF/Firmaidrætten. DFIF er meget mere synlig i år end sidste år og i denne forbindelse er det tydeligt, at vi er ligeværdige samarbejdspartnere. Ad. 9. Festival 2000, hvad skal AU bidrage med? 3 byer er inde i billedet. Horsens, Aalborg og Kolding. AU afventer placering og tilrettelægger aktiviteter efter mulighederne. Det er dog nødvendigt med mange aktivitetsmuligheder/ faciliteter/plads i stævnecentrum for at AU ikke skal forsvinde i mængden. Ad. 10. Åbent for tilføjelser Intet under dette punkt. Jørgen Pilegaard Formand for Aktivitetsudvalget Referent Jan Knudsen