Aktivitetsudvalget - Referat nr. 10 - 17.11.2000 Deltagere Jørgen Pilegaard, Ulla Staal, Ivan Bjærge, Bo Isaksen og Jan Knudsen. Marianne Rasmussen fraværende med afbud. Dagsorden 1. Godkendelse af referat 09.00 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt 3. Projekt Fyn 4. Senioridræt 5. Opgaver til IT 6. Fællesarrangementer med markedsføringsgruppen 7. Forespørgsel om V.-T. fra Ud af røret 8. Opfølgning på Festival 2002-mødet 9. Ansøgninger 10. AU-kalender 11. Åbent for tilføjelser Ad. 1. Godkendelse af referat 09.00 Referatet godkendt uden bemærkninger. Ad. 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Bo Isaksen: Månedsrapport gennemgået. VCTA er udgiftsneutral for AU, men indtægtsgivende for DFIF. VCTA er fremover sat på indberetningsskemaet som aktivitet 2 dvs. udløsende 4000 kr. i tilskud. Jan Knudsen: Månedsrapport gennemgået. Har sprunget sin akillessene, derfor begrænset aktivitet ud af huset. De planlagte opgaver løses af andre eller skubbes til mobiliteten er tilbage. Arbejder en del med projektbeskrivelse til Sæby samt hjemmeside om Senioridræt. Ivan Bjærge: Været til et godt arrangeret Panterdag i Ålborg. Måtte melde afbud til idéudvalgsmøde i Idrætsmærket d 15.nov. Ulla Staal: Været til kredsmøde i Århus Amtskreds Jørgen Pilegaard: Været til FUFAK møde i Fyns Amtskreds vedr. Projekt Fyn med motion på arbejdspladsen. Godt og positivt møde, hvor kredsen efterfølgende har godkendt samarbejdet. Været til Landsdel Øst møde. Regnskabsoversigt Ingen bemærkninger til regnskabet. Ny oversigt foreslås udsendt midt i december måned til orientering for udvalget. Ad. 3. Projekt Fyn Som nævnt under Pilegaards meddelelser godkendte Fyns Amtskreds AU’s oplæg vedr. Projekt Fyn. Nu skal der for alvor trækkes i arbejdstøjet og laves eksakt projektbeskrivelse og ansøgninger. Opgaven kommer til at fylde en meget væsentlig del af Bo Isaksens tid på kontoret. Ad. 4. Senioridræt Engelsk udgave af Senioridræt blev præsenteret for udvalget. Materialet skal bruges på en international kongres i Berlin i november måned. Svend Møller repræsenterer DFIF på kongressen. Enighed om at oversætte til dansk, så vi kan bruge det herhjemme. Ad. 5. Opgaver til IT Udarbejdet en kravsspecifikation omkring styring af tilmelding til festivaler. AU vil senere udarbejde specifikation til et løbeprogram. Regnbueansøgningsskemaer lægges på nettet efter at AU har revideret ansøgningsproceduren på visionsweekenden i januar 2001. Nye punkter til skemaet kunne være: portoudgifter, egenbetaling, rekvisitter, forankring af nye tiltag, markedsføring. Jan laver oplæg til januarmødet. Ad. 6 Fællesarrangementer med markedsføringsgruppen Oplæg omkring Landskampagne 2001 fra Markedsførings gruppen blev forelagt på mødet. AU medlemmerne ville ikke umiddelbart behandle oplægget, da de ikke havde haft tid til at sætte sig ordentligt ind i materialet. Oplægget tages med til næste møde i januar. Ad. 7. Senioridræt Forespørgsel fra Ålborg seniorsportsforening omkring hjælp til igangsætning af et projekt omkring det grå guld på arbejdsmarkedet. Jan og Bo afholder et fællesmøde med Kirstine Langagergaard i december. Ad. 8 Opfølgning på Festival 2002-mødet Lidt overraskende at de øvrige udvalg og markedsføringsgruppen ville tilbyde så mange forskellige aktiviteter til festivalen i Kolding. Konceptet omkring festivalen virker stadig lidt løst, men forhåbentlig kommer der i løbet af meget kort tid mere struktur på form og indhold, så vi kan gå ud med et konkret tilbud til virksomheder og foreninger. Ad. 9. Ansøgninger Hjerteforeningen Amager har ansøgt om opstartstilskud til LøbeTouren. Foreningen har tidligere modtaget opstartstilskud til gå- og vandre-aktiviteter, som er næsten sammenfaldende med LøbeTouren. Bo kontakter KFS omkring et evt. samarbejde mellem de to foreninger omkring LøbeTouren. Ansøgningen afslået. Ad. 10. AU-kalender Ingen bemærkninger. Ad. 11. Åbent for tilføjelser Ingen bemærkninger. Jørgen Pilegaard Formand for Aktivitetsudvalget Referent Bo Isaksen