Aktivitetsudvalget

Tid og sted
9.3.2001 i Laven

Deltagere
Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ulla Staal,
Ivan Bjærge, Bo Isaksen, Jan Knudsen og Lene Johansen.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat 01.01
2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt
3. Ansøgninger
4. Firmaidrættens festival 2002
5. Panterevaluering
6. Messe Råstof 2001
7. Projekt Virksomheds-Trim Fyn
8. AU-kalender
9. Åbent for tilføjelser

Ad. 1. Godkendelse af referat 01.01
Ivan B: spørger til Store Cykeldag i forbindelse med kampagnetræf. Bo og
Ivan skal i gang med at udarbejde et oplæg.

Aftalt, at udvalget fremover modtager referatet på mail til godkendelse. Man har så 3 dage til ændringer/indsigelser, hvorefter referatet kan offentliggøres.
Punktet (1) skal fremover hedde opfølgning på referatet.
Ansøgning fra Vestfyn (Aksel Reinholdt) er godkendt.

Ad. 2. Meddelelser
Bo Isaksen:
* Udkast til ny Regnbuefolder rundsendes til udvalget til godkendelse
inden Formandsmødet, så de kan udleveres der.
* Der oprettes et bookingsystem, så udlån fremover registreres på EDB.
* Aktivitetsbanken ”De 100 favoritter” er halvvejs færdig.
* Rekvisitlisterne er koordineret på web-siten.
* DFIF har svaret på en forespørgsel fra Sundhedsministeriet vedr. indstilling til forum for motion og man har indstillet Bo Isaksen.
* Referatet fra sidste VCTA styregruppemøde udleveret. VCTA afvikles i ugerne 36, 37 og 38. Der udsendes indbydelser 2. april. Der arbejdes i samarbejde med Norge på merchandise salg. VCTA får en procentuel del af overskuddet.
* Der udformes et afkog af referatet og lægges op på web-site.
* Møde i Fødevaredirektoratet – deltog ikke grundet AU-møde.
* Det ville være en god idé med en fælles hovedsponsor for alle vore kampagner.
* Kontingentopkrævning for V.-T.-medlemmer er udsendt for dette år.

Ulla Staal:
* Udvalget skal have et eksemplar af hvert af de nye ansøgningsskemaer.
* Efterlyser oversigt over Hjerteforeningens og DMF’s regioner.
* Har været til Seniormesse – en masse interessenter fra en mangfoldig verden i relation til 50+ - meget tilfredsstillende messe med 13.000 besøgende (dobbelt så mange som forventet).
* Har været til årsmøde i Århus Amtskreds.

Marianne Rasmussen:
* Har været til kredsseminar og årsmøde i Nordjyllands Amtskreds. Der blev valgt ny formand, Kjeld Mølgaard fra Frederikshavn.
* Der er indsendt en ny ansøgning til IPIP som tegner positiv vedr. projekt ”Foreningsløse Unge i Sæby Firma Idræt”.
Forudsætningen for at ansøgningen nyder fremme i IPIP er, at Sæby Firma Idræt garanterer kr. 35.000,00 over 2 år.

Lene Johansen:
Har været til seminar i Viborg Amtskreds.

Ivan Bjærge:
Har været til idéudvalgsmøde og revision af Idrætsmærket. Årsmødet afholdes på Dalum Landbrugsskole. Ivan har arbejdet på et samarbejde mellem udvalgte sektioner inden for IU for at implementere Idrætsmærket i disse sektioners idrætter.
Har været til seniormesse i Aalborg.
Har været til Panterdagsevaluering i Vejle.

Jan Knudsen:
Tåsinge Rundt – kampagneevent med friluftsliv for seniorer er godkendt.
Videoprojekt – kampagneaktiviteter for lanceringen af videoen er godkendt.

Jørgen Pilegaard:
Deltog i Formandsmøde i Københavns Amtskreds.

Birte Westing:
Skriftlige meddelelser taget til efterretning.

Regnskabsoversigt
Taget til efterretning.

Ad. 3. Ansøgninger
Haderslev: Senioridræt, bevilget kr. 15.000,- til opstart.

Næstved Firma Sport: Bedes præcisere ansøgningen. Modtager nyt ansøgningsskema.

Holstebro Firmaidræt: Ansøgning afslået grundet tidligere tilskud.

Storkøbenhavn,Tarzan Cup: Afslag. Man kan ikke bevilge penge til den samme aktivitet 2 gange under Idépuljen.

Ikast FFI: Bevilliget kr. 5.000,- til Senioridræt.

De nye skemaer skal udbygges med et felt, hvor formanden for AU kan skrive sine kommentarer fra udvalget, samt hvilken konto pengene tages fra.

Ad. 4. Firmaidrættens festival 2002
Jan og Bo gennemgik oplæg til aktiviteter og budget. Oplægget skal udbygges med manpower behov. Forslaget fremsendes herefter til arbejdsgruppen.

Ad. 5.Panterevaluering
Ivan B. var med på sidelinen for at bidrage med nye ideer for at opnå flere deltagere. Idrætsmærket og cykelrute blev modtaget med glæde som gode ideer til at videreudvikle dagen.
Værtsbyerne for efterårets Panterdag har forespurgt AU om muligheden for at afholde Panterdagen på en fælles hverdag i september.
På baggrund af evalueringen udarbejder Jan et nyt oplæg til afvikling af Panterdagen fremover.

Ad. 6 Messe Råstof 2001
En personalemesse for offentligt ansatte. Vi har købt en stand, hvor vi igennem foldere og aktiviteter skal forsøge at sælge begrebet ”Pusterumsaktiviteter”.
Ad. 7. Projekt Virksomheds-Trim Fyn
Projektet er omdøbt til ”Motion på fynske arbejdspladser”. Vi regner med at den officielle start bliver 1. juli. Projektansvarlig er Bo Isaksen. Der forventes et årligt tilskud fra Fyns Amt, hvorefter der ansættes en projektleder pr. 1. august.
Ad. 8. AU-kalender
AU-møde d. 24. – 25. august i Laven, AU-møde + ledsagerweekend d. 21. – 23. september, AU-møde d. 26. oktober + Løbe-kampagnetræf d.27. oktober.

Husk tilskudsmøde fredag 31. august + lørdag den 1. september.

Ad. 9. Åbent for tilføjelser
Intet under dette punkt.

Jørgen Pilegaard
Formand for Aktivitetsudvalget

Jan Knudsen
Referent