AU-referat 04.2001

Tid og sted:
Fredag den 18. maj 2001 kl. 18.30

Deltagere:
Jørgen Pilegaard, Ulla Staal, Bo Isaksen, Jan Knudsen og Lene Johansen, Ivan Bjærge

Dagsorden:
1. Opfølgning på referat nr. 03.01
        Opfølgning på referat fra mødet med Styrelsen
2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt
3. Ansøgninger
        DFIF Storkøbenhavn: Tarzan Cup
4. Næste AU-møde/kampagnetræf
5. Orientering om AU-sekretær
6. Senioridræt (boldspils video)
7. Festival 2002 Kolding
8. Unitas Rejser vedr. seniortur
9. Orientering fra "Forum for Motion"
10. Orientering om "Motion på fynske arbejdspladser"
11. AU-kalender
12. Åbent for tilføjelser

Ad. 1. Opfølgning på referat 03.01
En tak fra Turcyklisterne fra Vejle for gave i forbindelse med deres 25 års jubilæum.

Opfølgning på referat fra mødet med styrelsen. Ingen kommentarer.

Ad. 2. Meddelelser
Lene:
Ingen meddelelser.

Ivan:
Har ikke besøgt Tour de Pedal i det ønskelige omfang. p.g.a. arbejdspres.
D. 30. maj er der møde i Idrætsmærkets Idéudvalg.
Har endnu ikke fået respons på henvendelse til Hobro Firma Idræt.

Ulla:
Deltager i klatrekursus i Kolding. Vi har 9 instruktører under uddannelse som foreninger og VT kan leje til fremtidige arrangementer. Særdeles kompetent undervisning på højt fagligt niveau.

Jan K:
Indkøber 3 basisklatresæt til brug ved arrangementer. Der føres logbook over hvert sæt.
Har haft møde med Friluftsvejleder Lars Borch vedr. videreuddannelse af instruktørerne samt kursustilbud til vore foreninger.
Rundt om Tåsinge er flyttet til 27. - 29. august 2001.
Lanceringsdagene for friluftsvidoen forløber godt, men med for få deltagere. Vi angriber på anden vis i efteråret. (værter + busser).

Bo I:
Stået på messe i Odense arrangeret af KL for de ansatte. 7000 fremmødte og der var mange besøgende i standene.
Har været på seminar hos Saga Trim vedr. nye styrketræningsmaskiner.
VCTA-møde. T-shirt er ankommet. Se www.vicykler.dk/samarbejde.
Næste nummer af Firmaidræt vil indeholde en artikel om mulighederne for at deltage, modtage økonomisk støtte og promovere VCTA i lokalsamfundet.
EFCS festival er overtaget af Jan S. og Anette Holmer.

Jørgen P:
Et godt formandsmøde. En stor ros til Peder Bisgaard for "formandstalen".
Deltaget i Birte's afskedsreception.

Regnskabsoversigt
Taget til efterretning.
Overskud på kr. 100.000,00 fra VCTA skal bruges til Projekt Fyn,s Amt.

Ad. 3. Ansøgninger
DFIF Storkøbenhavn: Tarzan Cup, bevilget kr. 8.000,00
Holstebro Firmaidræt: Store Torvedag, bevilget kr. 3.500,00
KFS, Idræt i dagtimerne i Grøndalscenteret, afslag
Slagelse Firma Sport, bevilget kr. 13.000.

Ad. 4. Næste AU-møde/kampagnetræf
Afbud fra Jan K og Ulla S.
Bo og Ivan kommer med oplæg/ideer til videreudvikling af Tour de Pedal.
AU-mødet fredag aften er flyttet til lørdag kl. 09.00.

Ad. 5. Orientering om AU-sekretær
Kirsten Mikkelsen er ansat på fuld tid i AU. Stillingsbeskrivelse gennemgået.

Ad. 6. Senioridræt
Boldspilsvideo - bevilget kr. 30.000,00 i underskudsgaranti fra senioridrætskonto.

Ad. 7. Festival 2002 i Kolding
På baggrund af henvendelse fra dartsektionen vil AU pointere, at seniorrækker i IU-idrætterne varetages af IU/sektionerne - gerne i samråd med Jan Knudsen.

Ad. 8. Unitas Rejser
Efter mødet mellem Jan K og Mogens fra Unitas tilsender de DFIF et oplæg vedr. vinteraktivitetsture (Sverige) og friluftsture (Tjekkiet) for henholdsvis seniorer og familier.

Ad. 9. Orientering om "Forum for Motion"
Bo opfordrer til, at AU overvejer, hvilke områder der skal fremmes i gruppen. Vi skal have oprettet et kontaktnet på virksomhederne i form af en idrætsansvarlig. Næste møde er et 2-dages seminar.

Ad. 10. Orientering om "Motion på fynske arbejdspladser"
P.g.a.. omstruktureringer i Fyns Amt, har projektet modtaget kr. 250.000,00 for projektåret 2001. Der er for de kommende projektår ansøgt om kr. 500.000,00 pr. år. Der ansættes en fuldtidsmedarbejder pr. 1. august som får sæde i Nyborg. Finn Berggren er på tale som styregruppemedlem. Det nye pauseaktivitetskoncept blev præsenteret.

Ad. 11. AU-kalender
Ledsagerweekend til Samsø. Jørgen P. fremlagde forskellige muligheder.
Ulla S og Jan K arbejder videre med ideen.

Ad. 12. Åbent for tilføjelser
Intet.