Aktivitetsudvalget • Referat nr. 08.01

Tid og sted
Fredag den 16. november i DGI-byen

Deltagere
Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge, Marianne Rasmussen, Lene Johansen, Ulla Staal, Bo Isaksen, Jan Knudsen

Dagsorden
1. Opfølgning på referat nr. 07.01
2. Meddelelser
   - regnskabsoversigt
3. Retningslinier for lån af rekvisitter (udkast vedlagt)
4. Motion på arbejdspladser i DK (1. udkast vedlagt)
5. Repræsentantskabsmødet
   - hvem skal vi pege på som tilforordnet fra FS?
6. Ansøgninger
7. Idrætsfestival
8. Kampagnetræf
   - afslutning, herunder kåring af vinderen
   - næste år, spørgeskemaer
   - motionsklubben Amager, deltage næste år?
9. Web-siden
10. Kalender 2002
11. Evt.

Ad 1 Opfølgning på referat nr. 07.01
Ivan B: Jeg står refereret for at Told og Skat skulle blive hele weekenden under festivalen. Det har jeg ikke belæg for.

Ad 2 Meddelelser
Jørgen P: Den interne kommunikation før dette møde har været forstyrret p.g.a. diverse problemer med pc´ere. Hvordan vi fremover kommunikerer internt i udvalget mellem møderne skal fastlægges på Visionsweekenden i januar 2002.
Seminar i VCTA for samarbejdspartnere, som var udbytterig for alle.
Styregruppemøde i Projekt Fyn. Forløber godt, god pressedækning, 30 virksomheder har vist konkret interesse med efterfølgende aftaler.
"Tjek dig selv" kursus er aftalt 2 steder. Finn Berggren forlader styregruppen grundet nyt arbejde. Ideen fra Projekt Fyn er ved at brede sig uden for Fyn. Kontakter til Århus, Aalborg mv.

Bo: Månedsrapporter vedlagt.

Jan K: Månedsrapporter vedlagt

Ivan B: Deltaget i Panterdag i Aalborg.

- regnskabsoversigt
Taget til efterretning. VCTA kontoen går i nul når regnskab foreligger.

Ad 3 Retningslinier for lån af rekvisitter (udkast vedlagt)
Prisen for lån vil i 2002 blive den samme. Man kan kun låne rekvisitterne for én uge ad gangen.
Foreninger med fortløbende aktiviteter (eks. Senioridræt, Idræt om Dagen og Familieidræt) og som ønsker at afprøve rekvisitterne inden investering til ejendom, kan låne rekvisitterne i op til 3 uger, hvor lejen for efterfølgende uger er 50% pr. uge af normal leje.
Det er fortsat DFIF som betaler fragten til låneren og låneren som betaler returfragten til Nyborg.
I 2003 skal vi overveje en prisstigning på eksempelvis kr. 250,-, så priserne bliver henholdsvis kr. 500,- og kr. 1.000,- dels grundet stigende priser ved indkøb, vedligeholdelse og fragt men også fordi AU måske selv fremover skal afholde fragtudgiften.
Vi kan ikke udlåne rekvisitter til undervisningsbrug i skoler, seminarier m.m.
Vi skal indskærpe over for vore foreninger, at de kan ikke låne rekvisitter med henblik på videreudlejning med mindre de selv er kraftig involverede og synlige i arrangementet.
Hvad angår administrationen af rekvisitterne bør man hurtigst muligt tilknytte en person, som 1-2 gange om ugen modtager, sender og vedligeholder.

Ad 4 Motion på arbejdspladser i DK (1. udkast vedlagt)
AU drøftede oplægget og så frem til en positiv dialog med Styrelsen. AU er enig i at DFIF bør have dette område som et satsningsområde i 2002 og fremefter.

Ad 5 Repræsentantskabsmødet
AU gennemgik dagsordenen for mødet.

Ad 6 Ansøgninger
Næstved: Bevilget kr. 10.000,00 til Senioridræt. Der er foretaget graduering efter gældende principper.
Grindsted: Bevilget kr. 15.000,00 til IDA.
DSB: Bevilget kr. 10.000,00 til Virksomheds-Trim.
KFS: Bevilget kr. 4.000,00 til opstart af aerobic.

Ad 7 Idrætsfestival
Styregruppen følger projektet nøje, men er skeptisk overfor festivalens budget. AU's aktivitetstilbud kan ikke beskæres væsentligt.

Ad 8 Kampagnetræf
LøbeTræf afholdes fremover hvert andet år (ulige år). AU vil forestå at de tidligere "Hjerteforeningens motionsklubber" bliver optaget som løbeafdelinger i de respektive firmaforeninger.

Ad 9 Web-siden
Flot website. Mere brugervenlig og overskuelig version. AU´s sider skal vinteren over udbygges og korrekturlæses.

Kalender 2002
Visionsmøde afholdes d. 11.-13. januar. AU-møder afholdes 22.-23. februar, 19. april (formandsmøde), 24.-25. maj (møde FS/AU) og 14.-15. juni (TdP-træf).

Evt.
Intet.

Referat
Kirsten Mikkelsen