Aktivitetsudvalgsmøde

Referat nr. 06.02

Tid og sted
Den 23. august på Marstal Country House, Ærø.

Deltagere
Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Lene Johansen, Ivan Bjærge, Bo Isaksen, Jan Knudsen og Nete Lindholm.

Dagsorden
1. Opfølgning på referat nr. 05.02
2. Meddelelser
  - regnskabsoversigt
  - budget 2003
3. Ansøgninger
4. Motion på danske arbejdspladser
  - orientering om det hidtidige forløb
5. Motion på fynske arbejdspladser
  - orientering om projektet
6. Firmaidrætsfestival
7. Tour de Pedal jubilæum 2003
8. Evt.
  - Løbe Træf 2003
  - Møde med PR-gruppen

1. Opfølgning på referat nr. 05.02
Ingen kommentarer.

2. Meddelelser - herunder regnskabsoversigt og budget 2003
Ivan
Idrætsmærket er ved at nedsætte såkaldte pilotkorps, som gerne stiller sig til rådighed i deres nærområde. De vil komme ud med en startpakke.

Jan
Oplyste at der bliver afholdt en sundhedskonference i København d. 25. sept. 2002.

Marianne
Intet

Bo
P.t. ingen hjælp til rekvisitudsendelse på forbundskontoret.
Har færdiglavet motionspolitikpapirer og idebank.
Skal deltage i Stortræffet på Nyborg Strand med motion på arbejdspladsen.

Jan
AU har møde med PR-gruppen vedr. Tour de Pedal jubilæet i år 2003 fredag den 25. oktober.
Der henvises i øvrigt til månedsrapport.

Lene
Intet

Jørgen
Vedr. festivalen er alt tilrettelagt, men der er stadig en masse småting som skal klares.
Til aftenfesten er der tilmeldt godt 1600 deltagere.
Vi skal være opmærksomme og omhyggelige med evalueringen af festivalen, da dette er meget vigtigt.
Der er evalueringsskema på nettet.

Mødereferater fra AU skal udsendes lidt hurtigere.

Vedr. ansøgninger til regnbuen er der store problemer med at disse ikke
er udfyldt ordentligt. Ofte er ansøgningerne uforståelige, og det kræver ekstra
tid og resurser for AU og konsulenterne. Vi opfordrer kraftigt foreningerne at lade AU konsulenterne eller foreningskonsulenterne hjælpe med udfyldelse af disse.

Jan
AU kan tillade sig at hæve niveauet til en ansøgning. Det er vigtigt at vide og forstå hvad der bliver bevilliget penge til. Vil gerne opfordre til at lade foreningskonsulenterne hjælpe.
Der er aftalt procedure omkring ansøgninger.

- regnskabsoversigt
Jan
Budget til festivalen holder.
Debat omkring indkøb af tøj til kampagner. Skal man blive ved på samme måde som nu eller indkøbe til 3 år ad gangen eller finde på noget helt andet.
Nete og Jan laver gennemgribende tjek på alle kampagnerne og laver oplæg til AU-møde ultimo 2002.

- budget 2003
Jan
AU skal nedbringe budget 2003 med 240.000 kr.
Debat omkring hvilke konti, der skal nedskæres. Prisen på rekvisitlejen bliver forhøjet til henholdsvis kr. 1000,- og kr. 450,- pr. 1. januar 2003.

Jørgen
Afholder ekstraordinært AU møde torsdag d. 6. september kl. 20.00 omkring holdningen til Motion på arbejdspladsen

3. Ansøgninger
Jan
Motionsklubben Amager har overtaget LøbeTouren fra Københavns Firma Sport.

Gennemføres aktiviteten som der er ansøgt tilskud til ikke, bliver pengene ikke bevilget.

4. Motion på danske arbejdspladser - orientering om det hidtidige forløb
Bo
Har afholdt workshop i Kolding med godt 13 deltagere, omhandlende forslag, muligheder og interessanter omkring Motion på danske arbejdspladser.
Der var en generel positiv holdning, med gode arbejdsivrige DFIF-folk.
DFIF skal invitere de mest positive og skeptiske til debat omkring Motion på danske arbejdspladser til næste workshop.

Århus Kommune har afsat penge til et projekt i Århus omkring motion og forebyggelse. Vil gerne have Motion på arbejdspladsen som en aktivitetsdag med pusterumsøvelser, sundhedstjek o.s.v.
Bo aftaler nærmere med Århus Firma Sport vedr. samarbejde.

Københavns Kommune ansøger om ansættelse af to personer, til et motionsprojekt i Kgs. Enghave og Nordvest kvarteret. Firmaidrætten er involveret i punktet Motion på arbejdspladsen. Håber på en døråbner til København og Frederiksberg kommune.

Har udsendt spørgeskemaer til Motion på arbejdspladsen for at undersøge medarbejderne inden man går i gang med aktiviteten, for at kunne måle fremgangen.
Der laves en samarbejdsaftale med den enkelte virksomhed.

Jørgen
Aflyser fastlagte AU møde den 20. september 2002 for i stedet at deltage i Næste workshop omkring Motion på arbejdspladsen selv om det er med kort varsel.

5. Motion på fynske arbejdspladser - orientering om projektet
Bo
Sygehus Fyn, Rudkøbing er længst fremme. Har lavet en behovsanalyse og der er bevilget penge. Skal have møde med de ansatte. Essensen er efterspurgte aktiviteter bl.a. svømning. Der er skabt kontakt fra Rudkøbing sygehus med Svendborg Firma Sport m.h.t. aktiviteter.

Har lavet en ny motionskampagne "1/2 times motion hver dag" som kører i ugerne 37, 38 og 39. Alle fynske virksomheder får tilbud om at deltage og 1. præmien er en weekend-tur i det Sydfynske ø-rige. Deltagergebyret er 25 kr. pr person. Der sendes pressemeddelelse ud d. 26. august 2002.
Kampagnebeskrivelsen kan læses på nettet.

6. Firmaidrætsfestival
Jan
Har lavet ekstra markedsføring omkring aktiviteterne i Festivalavisen og Radio Scala. Har udarbejdet 15.000 kort som uddeles i Kolding Storcenter.
Der er udarbejdet, uddelt og ophængt plakater på skoler, SFO'ere m.m. vedr. aktiviteter i Slotssøbadet, Legeparken, Kolding Stadion, Marielundskoven m.m.
Vagtplaner til diverse hjælpere udsendes.

7. Tour de Pedal jubilæum 2003
Kampagnen varer som sædvanlig hele maj måned. Den 25. maj er "jubilæumsdagen" og foreninger der kun deltager denne dag får ikke opstartstilskud, men selvfølgelig materialer.
Skriftlig oplæg kan udleveres efter henvendelse. Der bliver sat turbo på dette projekt efter festivalen er afviklet.

8. Evt. - herunder Løbe Træf 2003 og møde med PR-gruppen
Løbe Træf afholdes lørdag d. 25. okt. 2003.

Aktivitetsudvalget afholder møde med PR-gruppen d. 25. oktober 2002.

Fredag den 6.sept 2002 kl. 10.00 møde på Hotel Tre Roser Kolding, udelukkende med emnet Motion på danske arbejdspladser.

Fredag den 20. sept. 2002 i Nyborg workshop om Motion på danske arbejdspladser, hvor hele AU deltager.

Fredag den 25. okt. 2002 AU møder PR-gruppen, og AU-møde lørdag.

Fredag den 8. nov. 2002

Fredag den 22. nov. 2002 AU møde hvor det primært handler om AU´s satningsområder.