Aktivitetsudvalget - Referat nr. 03.02

Tid og sted
D. 19.04.2002 på Hotel Nyborg Strand

Deltagere
Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge, Marianne Rasmussen, Lene Johansen, Ulla Staal, Bo Isaksen, Jan Knudsen

Dagsorden
1. Opfølgning på referat nr. 02.02
2. Meddelelser - herunder regnskabsoversigt
3. Ansøgninger
4. Formandsmødet
5. Mødet med FS den 25.05.02
6. Tour de Pedal Træf 2002
7. Kampagnerne
8. Firmaidrætsfestival 2002
9. Aktivitetsdage
10. Motion på danske arbejdspladser
11. Kalender - ledsagertur
12. Evt.

1. Opfølgning på referat nr. 02.02
Sæby og Omegns Firmaidræt skal rettes til Sæby Firma Idræt under Marianne Rasmussens meddelelser.

2. Meddelelser - herunder regnskabsoversigt

Ivan
Møde i Idrætsmærkets Idéudvalg. Firmaidrætsfestivalen får god deltagelse fra
Told og Skat. Overrakte pokalen 2001 for LøbeTouren til Amager Motionsklub.

Marianne
Deltog i årsmødet i Nordjyllands Amtskreds. Kredsen står uden formand,
så der er indkaldt til ekstraordinær møde.
Delevaluering på Projekt Foreningsløse Unge i Sæby sendt til IPIP, AU mm.

Bo
Er ikke længere tilknyttet Euro-festivalen.

Lene
Har besøgt Danish Crowns motionsrum og talt med formanden for sportsklubben, Kurt. Der er 80-100 medlemmer (ud af ca. 600 ansatte). Der er ca. 40 som bruger motionsrummet, regelmæssigt, d.v.s. 2-3 gange ugentlig. De øvrige bruger det 1-2 x mdtl. De har siden fået adskillige nye maskiner ca. dobbelt så mange. Derudover er der flere der har ønsket aerobic. Kurt mente at det dels er fordi de pågældende ikke mener at de vil "falde i" med de øvrige på holdet hvis de tilmeldte sig i et motionscenter (antydede at det skyldes overvægt). Han mente endvidere at det var en fordel at man kan dyrke motionen lige efter arbejdet. At man ikke behøver at tage hjem først. De har den aftale med medarbejdernes sportsklub at de betaler "krone til krone".
Har brugt lidt tid på at arbejde med hvordan siden med lege og spil skal se ud.

Jan
- Nyborg er med i LøbeTouren 2002, Løbeklubben (NGIF) er arrangører - aftalen er på plads senest 1. maj.
- Boldspilsvideopremiere i Svendborg onsdag den 8. maj - hvem kommer?
- Århus Firmasport er medarrangører af aktiviteter i målområdet, når CSC Classic 2002 afvikles - professionelt og motionscykelløb. PR-gruppen har spyttet penge i arrangementet for at reklamere for Festivalen og Tour de Pedal. Jeg er tilstede og laver aktiviteter.
- Vinteraktivitetsture 2002 - 2003 i samarbejde med Unitas (rejsebureau) + FMI/DAI. Turene går til Sälen i Sverige. Vi har ingen udgifter/indtægter - men ta`r del i markedsføringen.
- Sommeraktivitetsture 2002 - havkajak Ærø. Vi har ingen udgifter/indtægter- men ta`r del i markedsføringen.
- Havkajakinstruktørkursus. Vi har ingen udgifter/indtægter - men ta`r del i markedsføringen.
- Friluftskurser for seniorer - indbydelse er udsendt tidligere. Vi har afviklet et og der er tilmeldinger til de kommende.
- Har indkøbt en container til opbevaring af rekvisitter.
- Arne er tilknyttet fra 1. maj, som modtager/forsender/reparatør af rekvisitterne. Bookningen foretages stadig af Kirsten.
- Ivan og jeg overrakte pokalen i Løbetouren 2001 til Motionsklubben på Amager. En god forening som nu samarbejder med KFS. Opfordret John til at lave artikel, som godt eksempel for andre foreninger.
- FMI-Træf i Rønbjerg, 900 deltagere. Tonny Hoberg, DAI og jeg laver heldagsfriluftstur med 80 deltagere om tirsdagen.
- Har sammen med Ulla udarbejdet et udkast til et Friluftsidrætsmærke for især børn/unge. Ivan fremlægger det på et møde i Idrætsmærket.
- Ulla deltager i Boldspilsvideopremiere i Svendborg.

Regnskabet taget til efterretning.

3. Ansøgninger
Opstartstilskud til:
Ringsted vedr. VCTA, Århus vedr. VCTA og Tour de Pedal, Fakse vedr. KROLF.
Særlige områder:
Senioridræt til Aalborg SeniorSport
Idépuljen
Århus vedr. familieaktivitetsdag, Haderslev vedr. femkamp, Frederiksværk vedr. jubilæumsarrangement.

4. Formandsmødet
JP orienterede om emnerne på mødet.

5. Mødet med FS den 25.05.02
Emner til mødet blev drøftet. Jørgen P. tager kontakt til Svend M. Jan og Bo udarbejder oplæg til næste AU-møde.

6. Tour de Pedal Træf 2002
Afholdes i Laven med start kl. 12.00 og kaffe/afslutning kl. 16.00.
Indbydelse og dagsorden udsendes primo maj. Der afholdes AU-møde fredag aften og lørdag formiddag.
Der skal udarbejdes et idékatalog til jubilæumsaktiviteter for TdP som skal fremlægges på TdP-træffet i juni 2002, da den har 25 års jubilæum næste år.
Emner som jubilæumslogo, alle foreninger med, jubilæumsaktiviteter (som kan strække sig ud over maj måned), jubilæumsskrift (historikken), pressen (hvordan kommer vi i lokalaviserne samt artikel i VCTA-bladet), reception, jubilæumsgave til arrangørerne under træffet i 2002, som fungerer som synliggørelse af TdP-jubilæet i 2003.
Kan vi kombinere TdP og Sjælsø Rundt? Måske i 2003.
Kan vi få amtskredsene på banen med aktiviteter, manpower, økonomi mm.?
Det er nu Jan K. der har ansvaret for kampagnerne.

7. Kampagnerne
Kirstens meddelelser:
LøbeTouren: Starten er jo gået.
Har haft kontakt til en løbeklub i Nyborg som gerne vil deltage og arrangere LøbeTouren for Nyborg Firmasport.
Tour de Pedal: Alt er ude, også de specielle ting som cykelbingo, diverse skilte o.l.
Vi skifter leverandør af klistermærker til næste år. Får evt. fremstillet klistermærker til de andre kampagner også, da dette måske kan erstatte brevpapir og kuverter.
Danmark-Stafetten: Her er alt også på plads.
Regningen fra trykkeriet er dog noget større end sidste år. Dette skyldes dels at der er bestilt flere materialer, dels at materialerne i år er lavet færdige på trykkeriet. Der var for hårdt pres på i forbundskontoret til at vi kunne nå at lave dem færdige her.
VCTA: T-shirts. Det er dejligt at kunne sige, at vi også er med her.
Panter-Dagen: De første 2 er snart på plads. Fakse d. 27. maj og Middelfart d. 29. maj.
Generelt: Der har været store udgifter til indkøb af præmier til de forskellige kampagner i år. Dette vil vi fremover prøve at løse ved at lave en turnus på disse indkøb så der ikke skal indkøbes til alle kampagner på samme tid.

Ingen kommentarer til Kirstens meddelelser.
God idé med langtidsbudgetteringen, hvad angår indkøb af diverse, materialer, præmier mm. til kampagnerne.

8. Firmaidrætsfestival 2002
Jan gav en status samt orienterede om de kommende arbejdsopgaver. AU vil modtage reviderede drejebøger inden næste AU-møde.
JP orienterede fra de sidste komitémøder.

9. Aktivitetsdage
I fremtiden vil AU stadig tilbyde aktivitetsdage og konsulenthjælp til opbygning af disse hos vore foreninger, men i de tilfælde hvor der kræves intensiv konsulenthjælp med udarbejdelse af program, markedsføring, instruktører, rekvisitter, afvikling mm. til foreninger og i særdeleshed til virksomheder vil det arbejde blive udført af "Motion på danske arbejdspladser" mod betaling.

10. Motion på danske arbejdspladser

- Styregruppe
Der er tale om en landsdækkende styregruppe. Bengt Saltin (har sagt ja), Direktøren på Dandy, Novo Nordisk eller Arla. Et medlem fra Sundhedsstyrelsen, et
socialdemokratisk foketingsmedlem (Nordjylland), Peder Bisgaard m.fl.
Der skal udarbejdes en strategi for involvering af HK, SID mm.
- Sjælsø Rundt Seminar
Sjælsø Rundt afvikles 9. juni.
3Dimension og Sannie K skabte kontakt til Berlingske Tidende (Stiftstidenderne) og dette medførte et fælles seminar for Human Ressource ansatte i virksomheder som skulle omhandle motion på arbejdspladsen. Der var over 100 deltagere.
- Frederiksborg Amt
Møde i Frederiksborgs Amtskreds vedr. opstart af Motion på Nordsjællandske arbejdspladser. Møde i amtet vedr. motion for aldersgruppen som er på arbejdsmarkedet. Hvis amtet siger ja, så ansattes der en projektleder og så kører toget.

JP orienterede om Motion på Fynske Arbejdspladser. Mange opgaver og virksomhedsbesøg.

Fysioteket i Malmø. Et rigtig godt initiativ. Læger der udskriver motionsrecepter i stedet for medicinrecepter. En spændende tanke at arbejde videre på.

11. Kalender - ledsagertur
Ingen kommentarer til kalenderen.
Jan K og Lene J arbejder videre med oplæg til ledsagertur - på Ærø.

12. Evt.
Intet