1 - Medlemstilskud

a)  Foreninger under Dansk Firmaidræt modtager medlemstilskud som et beløb pr. medlem, min kr. 10.000. Beløbet til udbetaling i 2021, er kr. 10,75,- pr. medlem, men varierer hvert år efter antallet af medlemmer og den samlede økonomiske ramme.


b)  Landsforeningerne under Dansk Firmaidræt modtager medlemstilskud efter nedenstående model.


Antal medlemmer:
Under 601- kr. 8.775
601 - 1.100 - kr. 10.800
1.101 - 1.700 - kr. 15.525
1.701 - 2.300 - kr. 16.875
2.301 - 2.900 - kr. 18.225
2.901 - 3.800 - kr. 20.250
3.801- 7.500 - kr. 24.975
7.501 - 12.000 - kr. 27.000
over 12.000 - kr. 36.450


c)  Organisationer og forbund får som udgangspunkt samme tilskud som foreninger. På grund af en landsdækkende struktur, kan organisationer og forbund samt landsforeninger efter ansøgning tildeles et ekstraordinært medlemstilskud, der fastsættes af forbundsstyrelsen.

2 - Nystartede foreninger

Til nystartede foreninger er der derudover et særligt opstartstilskud på:

1. år kr. 10.000
2. år kr. 10.000
3. år kr. 5.000

3 - Pr. idrætsgren udbetales i 2021 kr. 900 pr. år

Det skal være foreningen eller associerede parter, der står som udbyder af aktiviteten, for at idrætsgrentilskuddet udløses. (aktiviteter i firmaklubber udløser således ikke idrætsgrenstilskud, men medlemstilskud).

Dette tilskud ydes til aktiviteter, som er gennemført således, enten:

a.  Sæsonturneringer i forskellige idrætsgrene.

b.  Træningsarrangementer, der for hver idrætsgren har omfattet mindst 2 af årets måneder.

c.  Motionsaktiviteter, der for hver aktivitet har omfattet mindst 2 af årets måneder.

d.  Landsforeninger kan, såfremt det udelukkende er med egne medlemmer som deltagere, få tilskud til afvikling af weekend-turneringer/stævner samt endags arrangementer.

Hent blanketten her.

Tenna Hvolbøl Grønqvist
Tenna Hvolbøl Grønqvist
Økonomisk Controller

4 - Løntilskud 100 % af udgiften, max. kr. 22.700 pr. år (fra 2023)

Løn/honorarer til bestyrelsesmedlemmer er ikke tilskudsberettiget.

Link til ansøgningsskema.

5 - Tilskud til tekniske hjælpemidler

75 % af udgiften, max. kr. 19.700 pr. år (2023).

Tilskuddet kan søges til indkøb af hardware, leje af software, licens til Supernova, ForeningsCMS, ForeningsShop (tilmeldingssystem), Office 365 og andet software.

Link til ansøgningsskema.

 

6 - Anlægs og materialekonto

I år er lånerammen fastsat til 1.454.000,-

Lån kan ydes til:

A. Etablering af idrætsanlæg, idrætshaller, aktivitetscentre, væresteder, bevægelseshuse, klubhuse eller lignende samt til renovering, udvidelse og tilbygning. Lån kan ydes med indtil 75 % af faktiske omkostninger, men max. kr. 1.000.000 UDEN mulighed for dispensation.

B. Indkøb af idrætsmateriel samt kontor og dataudstyr samt inventar.
Lån kan ydes med indtil 75 % af faktiske omkostninger, men max. kr. 500.000, for så vidt angår idrætsmateriel og max. kr. 250.000 for så vidt angår kontor-, dataudstyr og inventar.

C. Låneomfang, herunder de enkelte låns størrelser og den samlede lånebevilling, fastsættes af forbundsstyrelsen. Ingen forening, kreds, landsforening, organisation, eller forbund må på noget tidspunkt have gæld til Dansk Firmaidræt, der samlet overstiger kr. 1.000.000.

Forbundet forbeholder sig ret til indsigt i projektøkonomi og senere drift. I finansieringsplanen skal der indgå opsparing til fornyelse, således at det ikke (igen) kræver nyt lån. Firmaidrætsforeningens egenkapital skal med i vurderingen.

D. Der gøres opmærksom på, at der ikke kan lånes til anskaffelser, hvortil man fra puljer i forbundet har fået tilskud (fx Lokalforeningspuljen).

E. Afdragsprofilen fastsættes for hver enkelt sag, men kan maksimalt være på 10 år. Undtagelsen kan være bygningsmasse.

F. Lånets løbetid skal afspejle nedskrivningen af investeringens funktions- og levetid samt nyhedsværdi.

G. Der kan ikke opnås lån til samme investering mere end én gang.

H. Firmaidrætsforeninger som afdrager et beløb, som ikke vil nedbringe gælden i væsentligt omfang, kan ikke optage nye lån.

I. Til helt specielle formål, der ikke er omfattet af ovenstående, er der også mulighed for at opnå lån, herunder optagelse af ekstraordinære lån såfremt der foreligger en eksistenstruende situation. Afgøres i hvert enkelt tilfælde af styrelsen.

Link til ansøgningsskema.

 

7 - Regionsrådet

Består af repræsentanter fra de tilknyttede lokale foreninger. Mødeudgifter op til kr. 10.000,- pr. regionsråd pr. år afholdes af firmaidrætten.

8 - Opstartstilskud, idræts- eller motionsaktivitet, op til kr. 4.000

Opstart af de til enhver tid på indberetningsskemaet benævnte idrætsgrene, motionsaktiviteter eller motionskampagner samt nye og forventet lokalt udviklende tiltag, der ikke er på forbundets til enhver tid gældende indberetningsskema.

Tilskud kan søges af foreninger, landsforeninger, landskredsen, organisationer og forbund.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre kr. 4.000 pr. ansøgning. Tilskuddet ydes kun én gang til hver aktivitet. Idræt & Motion fraviger denne regel, hvis aktiviteten ikke har været tilbudt i mindst 3 år. Foreninger kan få opstartstilskud - efter gældende regler, uanset aktiviteten i forvejen findes i firmaklubregi.

Link til ansøgningsskema.

9 - Instruktøruddannelse

Kurser som kvalificerer deltageren til at fungere som træner/instruktør for andre.

Forbundet yder et tilskud på op til 50 % af kursusudgiften, dog maksimalt 5.000 kr. pr. kursus. Ansøgning skal sendes ind til administrationen, inden kurset afholdes. 

Såfremt prisen overstiger et beløb, som udløser den maksimale støtte, kan der ved ekstraordinære behov indgives en begrundet ansøgning om yderligere støtte. 

Link til ansøgningsskema.

 

Idrætslige muligheder

Der er mange idrætslige muligheder ved, at foreningen er medlem af Dansk Firmaidræt, fx:

  • deltagelse i Firmaidræt Open.
  • deltagelse i åbne stævner overalt i landet.
  • samarbejde med de øvrige foreninger i forbundet.
  • tilbud om deltagelse i European Company Sport Games.

Ud over de kontante tilskud, har foreninger også mulighed for at trække på forbundets øvrige ressourcer, bl.a.:

  • udviklingskonsulenterne, som kan hjælpe til og sparre med jer i alle foreningsspørgsmål om f.eks. organisation, aktivitets- og eventudvikling, forholdet til kommunale myndigheder, foreningsopbygning m.v.
  • kommunikationsafdelingen, økonomi og IT i forbindelse med rådgivning og vejledning om IT og medlemsadministration, kommunikation og markedsføring.

Forpligtelser

Der følger også nogle forpligtelser med til et medlemskab af Dansk Firmaidræt som forening:

  • man skal deltage i forbundets møder, normalt 2 gange om året, november (ulige år) og april, hhv. repræsentantskabsmøde og formandsmøde.
  • man skal en gang årligt indberette til CFR, hvor mange medlemmer og aktiviteter man har, indsende vedtægter, regnskab og associeringsaftaler senest 3 uger efter afholdelse af generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet i foreningen til Dansk Firmaidræt. Regnskab, vedtægter og associeringsaftaler skal sendes til bogholderiet@firmaidraet.dk
  • man skal stille med 1 repræsentant til regionens møder. Det drejer sig om ca. 2-5 møder om året.