OBS: Nye retningslinjer for Lokalforeningspuljen grundet COVID-19

Styrelsen har d. 2. april 2020 afholdt ekstraordinært styrelsesmøde. Til mødet blev der drøftet en række tiltag, der skal hjælpe firmaidrætsforeningerne bedst muligt igennem denne corona-tid. Følgende tiltag er blevet besluttet:

Styrelsen har fra Kulturministeriet fået tilsagn om at kunne hjælpe foreninger, som er luknings- eller konkurstruet, med midler fra Lokalforeningspuljen
Forbundet har af Kulturministeriet fået godkendt, at Lokalforeningspuljen i hele 2020 samt efter skriftlig og veldokumenteret ansøgning kan dispensere fra det nuværende formål og støtte lukningstruede foreninger.
Det kræver, at foreningen i tæt samspil med forbundet har udtømt og fået skriftlige afvisninger på alle andre muligheder for udsættelse og henstand, herunder også regeringens hjælpepakker for lønkompensation, hensættelse af A-skat, AM-bidrag, moms etc.

Foreninger, som ikke længere kan ”svare enhver sit”, kan komme i betragtning. Det kræver, at foreningen i tæt samspil med forbundet har udtømt og fået skriftlige afvisninger på alle andre muligheder for udsættelse og henstand og foreningen dermed ville kunne ende i betalingsstandsning med lukning eller konkurs som konsekvens.

Ansøgning fremsendes i tæt samarbejde med den lokale udviklingskonsulent.

Ansøgningsfrist er løbende.


Det kan der søges midler til

Særlige tab ved idrætsarrangementer med under 1000 deltagere
Foreningerne kan også søge om tilskud til ”særlige store tab” på aflyste idrætsarrangementer med under 1.000 deltagere (ved over 1.000 deltagere skal Kulturministeriets hjælpepakke søges) og hvor den tabte indtægt er en så væsentlig andel af driften at foreningen dermed ville kunne ende i betalingsstandsning med lukning eller konkurs som konsekvens.

Ansøgningsfrist er 1. juni.

Ekstraordinært kontingenttab
Alle foreninger kan søge om dækning af skriftlig dokumenteret ekstraordinært kontingenttab på minimum 25 %” for aktiviteter i 2. halvår 2020. Som udgangspunkt kan forbundet støtte op til 25 % af den tabte kontingent, som skal overstige minimum 25 %.

Bevillinger kræver indledningsvis at foreningen fremsender dokumentation på manglende tilslutning/udmeldelser, såvel som dokumentation for kontingentindtægter og medlemsomfang for tilsvarende perioder de foregående 3 år

Ansøgningsfrist er 1. november

 
"Den Gode Kickstart" kommunikationspakke
Alle foreninger, uanset om man er lukningstruet eller ej, kan søge om kr. 10.000 til et ”Så starter vi igen-kommunikationskit", der kan bestå af pressemeddelelser, information på foreningens website, boost af information på facebook, medlemsbreve, ny fælles medlemsflyer, infoblad til lokale arbejdspladser eller lignende. 

Forudsætningen er, at der gøres brug af forbundets udarbejdede designskabeloner, og at det produceres lokalt.

Ansøgningsfrist er 1. juni

 

Generelt om Lokalforeningspuljen

Her får du et uddrag af retningslinjerne for Lokalforeningspuljen. Hvis du vil læse retningslinjerne i sin fulde længde, kan du finde dem i listen med filer til højre på siden.

Baggrund

Lokalforeningspuljen er oprettet i april 2018 som et resultat af Finansloven 2018 på baggrund af nedlæggelse af de tidligere Spillehalsmidler.

Puljen er for nuværende en 4-års bevilling, hvorefter den vil blive evalueret.

Formål
Puljens formål er at støtte firmaidræt og kollegamotion for medarbejdere på danske arbejdspladser. Der vægtes især aktiviteter, der er bygget på eller fremmer fællesskab og demokrati.

Endvidere er der særligt fokus på igangsætning af aktiviteter/projekter samt videreudvikling af igangværende aktiviteter/projekter. Puljen har fokus på at støtte initiativer, der understøtter forbundets strategi, som vægter lokal firmaidræt og kollegamotion på flere arbejdspladser, gerne forankret i lokale partnerskaber og netværk. Pejlemærkerne er hér aktiviteter, som styrker sammenholdet, og som er båret og forankret i frivillighed.

Hvad kan der søges tilskud til?

 • Igangsætning, videreudvikling og forankring af firmaidrætsaktiviteter, såvel som kollegamotion i regi af idrætsforeninger og arbejdspladser
 • Events for og med lokale arbejdspladser
 • Opstart af nye tværidrætslige tilbud
 • Indkøb af idrætsmateriel
 • Støtte uddannelse af idrætsledere som varetager stævneadministration
 • At styrke projekter/aktiviteter som har fokus på medlemsrekruttering
 • Tryk af informationsmateriale og lignende
 • Kommunikation med medlemmer og med nye målgrupper
 • Digitalisering af foreningsadministration
 • Digitalisering af dialogen med medlemmerne
 • Udvikling af organisationen i idrætsforeningen

Forbundet skal ved tildeling af midlerne tilstræbe en fordeling af midlerne på mange forskellige formål (projekter/aktiviteter).

Eksempler på ikke tilskudberettigede udgifter

 • Transport
 • Fortæring
 • Gaver
 • Jubilæums-skrifter
 • Driftsudgifter til eksisterende aktiviteter
 • Personligt udstyr og tøj/beklædning
 • Hold- og deltagergebyrer samt kontingenter
 • Faste lønninger
 • Inventar i bygninger (byggeri, anlæg og renovering)
 • Præmier
 • Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud til samme aktivitet/indsats 2 gange

Ovenstående lister er kun eksempler og således ikke udtømmende for, hvad der kan søges fra puljen.

Hvem kan søge?

Alle idrætsforeninger, der beskæftiger sig med firmaidræt og kollegamotion.


Hvilket beløb kan der søges om?

Der kan som udgangspunkt maksimalt ansøges om 35.000 kr. pr. ansøgning.

Ansøgninger, som overstiger den normale grænse på 35.000 kr., vil blive behandlet af Dansk Firmaidrætsforbunds politiske Styrelse. Alle andre ansøgninger vil blev behandlet administrativt.

Når en forenings samlede ansøgninger overstiger kr. 150.000 inden 1. september i samme kalenderår, vil foreningens efterfølgende ansøgninger blive behandlet efter 1. september, hvis der er penge tilbage i puljen – og inden udløb af det aktuelle kalenderår.

Ansøgningsfrister og svartider

 • Puljen fordeles løbende og efter ”først til mølle” princippet.
 • Der skal ansøges, inden aktiviteten startes op, henholdsvis videreføres, hvis der er tale om en allerede igangsat aktivitet.
 • Alle ansøgninger inden for den laveste tilskudsramme på 35.000 kr. behandles administrativt af Dansk Firmaidrætsforbund. Ansøgere om støtte vil som udgangspunkt kunne forvente at få svar inden for 5 arbejdsdage.
 • Ansøgninger, som overstiger kr. 35.000 vil blive behandlet af Forbundsstyrelsen. Svar kan forventes inden for fire uger efter, at ansøgningen er sendt.

Hvordan ansøges der?

Der ansøges om tilskud fra Lokalforeningspuljen ved at klikke på det blå link i højre side og udfylde ansøgningsskemaet samt vedhæfte eventuelle bilag.

Såfremt der opstår spørgsmål vedrørende ansøgningen, kontakter administrationen ansøger. Alle tilskudsmodtagere får et bevillingsbrev hvor kriterierne for tilskuddet tydeligt vil fremgå.

Vigtigt at komme i gang med kollegamotionen – også med de restriktioner, som coronakrisen sætter. Vi er klar til at hjælpe med gode og konkrete idéer! Skriv til os her el. ring på 4647 3100