Lokalforeningspuljen

Baggrund

Lokalforeningspuljen er oprettet i henhold til politisk aftale 27. januar 2017 samt som et resultat af Finansloven 2018 på baggrund af nedlæggelse af de tidligere Spillehalsmidler.

Dansk Firmaidræt er i 2023 tildelt kr. 3.394.699.

Fremadrettet vil hovedorganisationerne for det frivillige foreningsliv stå for fordelingen af spillehalsmidlerne. Det skal bidrage til at mindske vilkårligheden i fordelingen og skabe mere gennemsigtighed, da hovedorganisationerne er i besiddelse af grundlag for at kunne prioritere midlerne til de enkelte, lokale foreninger og formål.

Formål:

Puljens formål er at støtte firmaidræt og kollegamotion for medarbejdere på danske arbejdspladser. Der vægtes især aktiviteter der er bygget på eller fremmer fællesskab og demokrati.

Endvidere er der særlig fokus på igangsætning af aktiviteter/projekter samt videreudvikling af igangværende aktiviteter/projekter rettet mod kolleger på arbejdspladser og ungdomsuddannelser.

Puljen har fokus på at støtte initiativer, der understøtter Dansk Firmaidræts strategi, som vægter styrket lokal firmaidræt og kollegamotion på flere arbejdspladser, gerne forankret i lokale partnerskaber og netværk. Pejlemærkerne er her aktiviteter, som styrker sammenholdet og som er båret og forankret i frivillighed.

Målgruppe

Puljen støtter initiativer rettet mod medarbejdere på arbejdspladser samt elever på alle typer ungdomsuddannelser.

Ansøgerkreds

Dansk Firmaidræts lokalforeningspulje kan ansøges af alle frivillige idrætsforeninger, der beskæftiger sig med firmaidræt og kollegamotion.

Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af Dansk Firmaidræt.

Puljen fordeles til flest mulige lokale idrætsforeninger – og i alle dele af landet.

Såfremt flere foreninger ønsker at lave en fælles og samlende indsats, så skal afviklingen inkludere de involverede lokalområder, og hver forening skal søge om støtte til deres lokale andel af den fælles indsats.

For at komme i betragtning til bevilling fra Dansk Firmaidræts lokalforeningspulje skal ansøgende foreninger:

 • Have formuleret et idrætsligt formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af foreningens vedtægter
 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed, jfr. Folkeoplysningsloven
 • Have en bestyrelse samt være demokratisk opbygget
 • Bygge på aktivt medlemskab
 • Have mindst fem betalende medlemmer
 • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • Have en virksomhed, som er almennyttig og kontinuerlig

Økonomi

Bevillingen i puljen udgør årligt kr. 3.392.000, hvortil der kan komme uforbrugte midler fra tidligere år.  Som udgangspunkt bevilges, ikke beløb større end 200.000 kr. Der tilstræbes en ligelig fordeling af midlerne på ansøgninger inden for de to beløbskategorier: 0 - 35.000 kr. og over 35.000 kr.

Specielt for landsforeninger under Dansk Firmaidræt
De enkelte afdelinger under en landsforening, skal søge gennem landsforeningen - Når en landsforening samlet set har søgt 200.000 inden den 1. september, må foreningen vente med at søge yderligere midler til efter den 1. september (samme regel gælder firmaidrætsforeningerne)  

Dansk Firmaidræt tilstræber, at forbundets administrationsomkostninger for forvaltningen af puljen maksimalt udgør tre procent af midlerne i puljen.

Forvaltningslov og Offentlighedslov

Dansk Firmaidræt er i relation til sin administration af Lokalforeningspuljen, herunder afgørelser truffet i relation til puljen, omfattet af reglerne i forvaltningsloven, jf. LBK nr. 433 af 22/04/2014 og Offentlighedsloven, jf. LOV nr. 606 af 12/06/2013.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning til Dansk Firmaidræts lokalforeningspulje foregår elektronisk ved udfyldelse af online ansøgningsskema på www.medlemstal.dk

Her logges ind med foreningens login til medlemstal.dk, og herefter vælges Firmaidrættens lokalforeningspulje i venstre menu. Herefter udfyldes ansøgningsskemaet og eventuelle bilag vedhæftes.

Såfremt der opstår spørgsmål vedrørende ansøgningen, kontakter administrationen ansøger. Alle tilskudsmodtagere får et tilsagnsbrev, hvor tilskuddets formål samt vilkårene for anvendelsen af tilskuddet tydeligt vil fremgå.

I ansøgningsplatformen bliver foreninger bedt om at kontrollere eller udfylde informationer om:

 • Foreningens navn og CVR-nummer.
 • Kontaktperson
 • Kontaktoplysninger
 • Projekt/aktivitetsbeskrivelse - beskriv hvordan projektet/aktiviteten kan skabe en positiv forandring og udvikling i foreningen på langt sigt med henblik på at skabe tættere relationer til lokale arbejdspladser og/ eller elever på ungdomsuddannelser
 • Afslutningsdato for projektet/aktiviteten.
 • Ansøgningsbeløb
 • Formål med projektet
 • Målsætning med projektet/aktiviteten og forventet antal deltagere
 • Beskriv gerne hvilke lokale partnere gennemføres aktiviteten sammen med
 • Beskrive gerne hvilke andre fonde eller puljer der søges om tilskud
 • Beskriv gerne hvilke tiltag der bliver gennemført mhp. at få flere medlemmer
 • Hvad søges der tilskud til?
  Budget - vær så detaljeret, konkret og præcis som mulig i beskrivelsen af de til projektet/initiativet knyttede budgetposter. Vis hvordan foreningen selv vil være med til at løfte projektet/aktiviteten ved at lægge egne midler, timer eller andre ressourcer i realiseringen. Eventuelt supplerende materiale kan uploades elektronisk som afslutning på ansøgningen

 Ansøgningsfrister og svar tider

 • Puljen fordeles løbende og efter ”først til mølle” princippet.
 • Der skal ansøges, inden aktiviteten startes op, henholdsvis videreføres, hvis der er tale om en allerede igangsat aktivitet.
 • Alle ansøgninger inden for den laveste tilskudsramme på 35.000 kr. behandles administrativt af Dansk Firmaidræt. Ansøgere om støtte vil som udgangspunkt kunne forvente at få svar inden for 10 arbejdsdage.
 • Ansøgninger, som overstiger kr. 35.000 vil blive behandlet af Forbundsstyrelsen. Svar kan forventes 4 – 6 uger efter, at ansøgningen er sendt.

 Hvad kan der søges tilskud til:

 • Igangsætning, videreudvikling og forankring af firmaidrætsaktiviteter, såvel som kollegamotion i regi af idrætsforeninger såvel som på arbejdspladser
 • Events for og med lokale arbejdspladser
 • Opstart af nye tværidrætslige tilbud målrettet arbejdspladser og ungdomsuddannelser
 • Indkøb af idrætsmateriel
 • Uddannelse af ildsjæle og instruktører
 • Støtte uddannelse af idrætsledere som varetager stævneadministration
 • At styrke projekter/aktiviteter som har fokus på medlemsrekruttering
 • Trykning af informationsmateriale og lign.
 • Kommunikation med medlemmer og med nye målgrupper særligt rettet mod arbejdspladser og ungdomsuddannelser
 • Digitalisering af foreningsadministrationen
 • Digitalisering af dialogen med medlemmerne
 • Udvikling af organisationen i idrætsforeningen

Dansk Firmaidræt skal ved tildeling af midlerne tilstræbe en fordeling af midlerne på mange forskellige formål (projekter/aktiviteter)

Eksempler på ikke tilskudsberettigede udgifter

 • Transport
 • Fortæring
 • Gaver
 • Jubilæumsskrifter
 • Der ydes ikke tilskud til driftsudgifter til eksisterende aktiviteter
 • Der ydes ikke tilskud til rabatordninger
 • Personligt udstyr og tøj/beklædning
 • Hold – og deltagergebyrer samt kontingenter
 • Faste lønninger
 • Inventar i bygninger (byggeri, anlæg og renovering)
 • Præmier
 • Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud til samme aktivitet/indsats 2 gange.

Ovenstående lister er kun eksempler og således ikke udtømmende for, hvad der kan søges fra puljen.

Øvrige retningslinjer

 • Når en forenings samlede ansøgninger overstiger kr. 200.000 inden 1. september i samme kalenderår, vil foreningens efterfølgende ansøgninger blive behandlet efter 1. september, hvis der er penge tilbage i puljen – og inden udløb af det aktuelle kalenderår.

Hvem bevilger

 • Alle ansøgninger inden for den normale tilskudsramme på 35.000 kr. behandles administrativt af Dansk Firmaidræt.
 • Alle ansøgninger om højere tilskud end den normale bevillingsramme på kr. 35.000 behandles politisk af Forbundsstyrelsen.
 • Der skal efterfølgende indsendes regnskab og beretning for midlernes anvendelse for tilskud over 100.000
 • For tilskud mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. skal regnskabet være underskrevet af en regnskabskyndig person, typisk foreningens generalforsamlingsvalgte revisor.

Tildelingskriterier:

 • Projektet/aktiviteten må ikke være igangsat før tildeling af midlerne.
 • Midlerne skal anvendes til mange typer af formål og aktiviteter: Det betyder, at Dansk Firmaidræts lokalforeningspulje vil prioritere at støtte et bredt udsnit af forskellige formål i ansøgningerne - dog prioriteres formål rettet mod arbejdspladser og ungdomsuddannelser
 • Midlerne skal bruges lokalt i foreningerne.
 • Midlerne skal fordeles bredt i hele landet: Det betyder, at Dansk Firmaidrætslokalforeningspulje vil prioritere at støtte ansøgere i geografiske områder, der i mindre grad end andre områder har modtaget støtte fra puljen.
 • Midlerne skal komme mange mennesker til gode: Det betyder, at Dansk Firmaidræts lokalforeningspulje vil prioritere at støtte ansøgninger, hvor det ansøgte beløbs størrelse står mål med antallet af medlemmer i den ansøgende forening.
 • Midlerne skal skabe eller understøtte Firmaidræts- og kollegamotionsaktiviteter.
 • Dansk Firmaidræts lokalforeningspulje vil prioritere at støtte ansøgninger, der har direkte fokus på medarbejdere på arbejdspladser og elever fra ungdomsuddannelser i form af aktiviteter for foreningens medlemmer eller eleverne på ungdomsuddannelserne.
 • De tildelte midler kan anvendes over flere kalenderår. Start og afslutning på projektperioden skal tydelig fremgå af ansøgningen.
 • Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber flere kalenderår frem. Og der kan godt søges til samme initiativ flere år i træk. Selvom man som ansøger opfylder formålet med puljen, kan man alligevel få et afslag, såfremt, der ikke er flere midler i puljen i det aktuelle år.

 Bevilling

Bevillinger udbetales til NemKonto knyttet til foreningens CVR-nummer. Det er derfor et krav for udbetaling, at foreningen har et CVR-nummer og dertil knyttet NemKonto. Foreninger kan få et CVR-nummer her: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Frivillige_foreninger.

Foreninger kan knytte NemKonto til CVR-nummer ved henvendelse til deres pengeinstitut. Alle bevillinger udbetales forlods i løbet af 14 dage efter godkendelse. Godkendelse til delvis bevilling medfører et tilbud om en delvis bevilling. Da der er tale om et tilbud om en delvis bevilling, kan foreningen vælge at takke nej. Skulle foreningen takke nej til den delvise bevilling, vil foreningen have mulighed for at indsende en ny ansøgning i indeværende år.

 

Regnskabsaflæggelse

Støtten må ikke anvendes på en måde, der afviger fra ansøgningen, medmindre der er indhentet forudgående skriftlig godkendelse hos administrationen i Dansk Firmaidræt. Tilskudsbetingelserne skal være opfyldt såvel som foreningen skal udvise sparsommelighed. Der kan blive tale om hel eller delvis tilbagebetaling, såfremt at midlerne ikke anvendes til det søgte formål.

De oplysninger, som foreningen har meddelt Dansk Firmaidræt, skal kunne dokumenteres.

Tilskudsmodtagere er forpligtiget til at opbevare regnskabsmateriale i fem år fra udgangen af det kalenderår, hvor aktiviteten er ophørt.

I forbindelse med ansøgning om tilskud fra lokalforeningspuljen erklæres det på tro og love, at foreningen efterlever følgende regler, som er en betingelse for at modtage tilskuddet.

Administrationen er ifølge projektstøttebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014) forpligtiget af afrapporteringskrav og tilskudsmodtagere skal afrapportere med udgangspunkt i denne.

For tilskud under 100.000 kr. skal foreningen afgive ”Tro og love erklæring” om, at tilskuddet er anvendt fuldt ud til formålet. Der skal ikke efterfølgende indsendes regnskab, dog vil foreningen kunne blive udtaget i en stikprøve, og skal i dette tilfælde indsende regnskab der dokumenterer, hvad midlerne er blevet anvendt til.

For tilskud fra 100.000 kr. skal der efterfølgende indsendes regnskab og beretning for midlernes anvendelse. Regnskabet være underskrevet af en regnskabskyndig person, typisk foreningens generalforsamlingsvalgte revisor.

Dansk Firmaidræt er forpligtiget til at gennemføre stikprøvekontroller på minimum 5 % af tilskuddene under kr. 100.000.

Annoncering

Puljen annonceres på https://www.statens-tilskudspuljer.dk/ samt på firmaidraet.dk og firmaidrættens interne foreningsservice og nyhedsbreve.

I modtager en henvendelse fra administrationen.               

Regnskabspraksis.

Regnskabsansvarlige Lotte Stenderup har modtaget ”Delegationsbrevet”, ansøgningsskema og disse retningslinjer. Vi opretter en særlig konto til denne pulje i vores regnskab, så den er adskilt fra øvrige puljemidler. Vi laver et særskilt regnskab for puljen, dog integreret i vores samlede regnskab. Dette særskilte regnskab indsendes årligt sammen med oversigt over støttemodtagere, korte evalueringer af aktiviteterne samt et kort skriv om stikprøverne.

Instruks for regnskabsaflæggelse og revision af tilskud fra Dansk Firmaidræts Lokalforeningspulje

Udbetaling af midler fra Lokalforeningspuljen sker som udgangspunkt i henhold til bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12/2014 ”Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet”.

Dansk Firmaidræt forvalter tilskudsbetingelserne som følger.

Kapitel 1 - Område

§ 1. Instruksen omfatter regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud fra Lokalforeningspuljen til aktiviteter/initiativer på grundlag af en ansøgning fra foreningen.

 

Kapitel 2 - Regnskabsaflæggelse

§ 2. For tilskud på 100.000 kr. eller derunder afgiver foreningen til Dansk Firmaidræt en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2. For tilskud på mere end 100.000 kr. aflægger foreningen derudover regnskab over for Dansk Firmaidræt.

Stk. 3. Dansk Firmaidræt kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for Dansk Firmaidræt.

Stk. 4. Regnskab efter stk. 2-3 skal omfatte hele det tilskudsudløsende projekt eller hele den tilskudsudløsende aktivitet og specificeres som anført i bevillingsbrevet.

Stk. 5. Regnskab eller erklæring indsendes til Dansk Firmaidræt inden for den frist, der er fastsat i bevillingsbrevet. Et regnskab skal være underskrevet af foreningen eller foreningens ledelse og revideret efter reglerne i kapitel 4.

Stk. 7. Enhver forening skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor det tilskudsudløsende projekt eller den tilskudsudløsende aktivitet er afsluttet, og efter krav fremsende materialet til Dansk Firmaidræt.

Kapitel 3 - Beretning

§ 3. Et regnskab skal ledsages af en beretning om anvendelsen af tilskuddet udarbejdet af foreningen i overensstemmelse med kravene i bevillingsbrevet. Det skal fremgå af beretningen, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er blevet opfyldt.

Stk. 2. Er der i bevillingsbrevet fastsat særlige mål for tilskuddet, skal beretningen indeholde en afrapportering på og redegørelse for målopfyldelsen i overensstemmelse med kravene i bevillingsbrevet.

Kapitel 4 - Revision

§ 4. Regnskab for tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal ikke være revideret.

Stk. 2. Regnskab for tilskud på mere end 100.000 kr. men højst 500.000 kr. skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person (f.eks. foreningens generalforsamlingsvalgte revisor), eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Gennemgangen eller revisionen skal være udført under iagttagelse af §§ 5–9 i denne instruks.

Stk. 3 Regnskab for tilskud på mere end 500.000 kr. skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Gennemgangen eller revisionen skal være udført under iagttagelse af §§ 5–9 i denne instruks.

§ 5. Gennemgang eller revision efter § 4, stk. 2, samt revision efter § 4, stk. 3, foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Ved revisionen skal efterprøves,

1) om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

2) om tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldt,

3) om tilskuddet er anvendt efter formålet,

4) om foreningen har taget skyldige økonomiske hensyn, og

5) om de oplysninger, som foreningen har meddelt Dansk Firmaidræt om opfyldelsen af projektets eller aktivitetens formål og mål, er dokumenterede.

Stk. 3. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

Stk. 4. I tilfælde af revisorskift i projekt- eller aktivitetsperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen.

§ 6. Revisionens omfang afhænger af foreningens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 7. Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Foreningen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 8. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks skriftligt at give foreningen meddelelse derom, samt påse, at denne inden 3 uger giver Dansk Firmaidræt meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Dansk Firmaidræt. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets eller aktivitetens gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 9. Det reviderede regnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 5. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Revisionsberetningen eller revisionsprotokollen indsendes af foreningen til Dansk Firmaidræt sammen med det påtegnede regnskab.

 

Kapitel 5 - Ikrafttræden

§ 10. Tilskudsbetingelserne af lokalforeningspuljen træder i kraft den 1. januar 2018 og har virkning for tilskud, der bevilges efter denne dato.

 

Retningslinjer pr.  01-01-2022