Råd og vejledning omkring økonomi

Med Corona-krisen står vi i en ganske særlig force majeure-situation, hvor de fleste svar er generelle - og de færreste helt præcise.  

Det rejser af gode grunde en række spørgsmål for jer som forening. Derfor vil de lokale udviklingskonsulenter i denne periode ugentligt følge op på alle foreninger for at sikre, at I får den bistand, som er aktuel og nødvendig for hver af jer.

Eksempler på emner, som udviklingskonsulenten vil vende med jer i jeres forening:

1. Kontingent – tilbagebetaling eller ej?
2. Tab af indtægter som følge af aflyste aktiviteter
3. Driftsøkonomiske udfordringer, især for de centre og haller, der er tilknyttet en firmaidrætsforening
4. ”Den gode kickstart” - hvordan kommer vi i gang igen?

Jan Knudsen
Jan Knudsen
Direktør

Særligt tilskud til lokale idrætsforeninger

6,4 mio. kr. øremærket særlige scenarier i firmaidrætsforeningen

Regeringen og aftalepartierne har den 7. april 2020 besluttet at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter mv. som følge af COVID-19. Det ekstraordinære tilskud blev d. 19. juni forhøjet yderligere. 

Firmaidrætten har ialt fået 6,4 mio. kr., der er øremærket dette særlige formål og skal administreres på samme vis som Lokalforeningspuljen.

Puljen er fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere.

For at komme i betragtning til at få andel i de 3,5 mio. kr. fra hjælpepakken skal foreningen sende en ansøgning på samme vis, som hvis I vil søge midler i Lokalforeningspuljen.

Scenarie A: Tab ved gennemførte eller aflyste idræts- og motionsarrangementer under 350 deltagere

Arrangementet skal være forsøgt gennemført – og have under 350 deltagere (gælder frem til 31. august). Ved over 350 deltagere skal I starte med at søge regeringens kompensationsordning

Arrangementstype

Der skal være tale om et idræts- og motionsarrangement for medlemmer eller betalende deltagere. Arrangementet skal være anført i foreningens budget for 2020 og have været planlagt inden 11. marts 2020. 

Sådan søger I – krav til dokumentation

I skal sende én ansøgning for hvert arrangement. Bevilling kræver, at foreningen sender ansøgning sammen med et godkendt budget for det aktuelle arrangement, der indeholder dokumentation for tabt overskud såvel som allerede realiserede udgifter, som ikke kan genforhandles eller genanvendes.

Har arrangementet været gennemført tidligere, så skal I sende regnskab med for op til de 2 tidligere år.

Foreningen skal være (med)arrangør på idræts- eller motionsarrangementet. Leverandør af lokaler, overnatning, frivillighjælp etc. til andres arrangementer kan som udgangspunkt ikke komme i betragtning.

 

Økonomiske forudsætninger

Omfanget af foreningens likviditet og egenkapital (fri kapital) kan få indflydelse på størrelsen af kompensationen, da puljen har fokus på de hårdest ramte. Kompensationen er fortrinsvis op til 75 % og skal være på minimum 1.500 kr.

Eksempel

Vi har mistet 5.000 kr. i indtægter fra gebyr til vores fodboldsstævne og har sparet 3.000 kr. i dommerudgifter – så vi søger om en bevilling på kr. 2.000.

Ansøgningsfrister: 1. juni og 1. november 2020 samt 1. april 2021.

Send en ansøgning

Scenarie B: Kontingenttab - både grundkontingent og aktivitetskontingent

Foreningen kan udelukkende søge og få bevilget kompensation ved kontingenttab i forbindelse med foreningsaktiviteter – de løbende, faste aktiviteter, som foreningens medlemmer kan deltage i. Aktiviteten skal være forsøgt gennemført.

Sådan søger I – krav til dokumentation

Bevilling kræver, at foreningen sender en ansøgning med et godkendt budget for den aktuelle periode, der indeholder dokumentation på manglende tilslutning/udmeldelser i den aktuelle periode.

Har aktiviteten været gennemført før, så skal I sende regnskab med gældende for (op til) to af de tidligere år. Det er afgørende, at I har modregnet sparede omkostninger, således at det er provenuet fra kontingenterne i aktiviteten, som I søger dækning af.

I skal sende én ansøgning for hver kontingentperiode eller samlet ved årets afslutning.

Eksempel

Vi har mistet 5.000 kr. i kontingenter på Indoor Bike og har sparet 1.000 kr. i lokaleleje samt 2.000 kr. i instruktøromkostninger, så vi søger om en bevilling på kr. 2.000.

Ansøgningsfrister: 1. juni og 1. november 2020 samt 1. april 2021.

Tiltag fra Styrelsen - støtte via forbund og Lokalforeningspuljen

1.  Særlig hjælp til foreninger med begrænset likviditet

Foreninger kan benytte sig af mulighederne for henstilling af lån samt anmodning om forudbetaling af medlemstilskud for 2. + 3. kvartal. For at komme i betragtning skal foreningen udarbejde en skriftlig seks måneders handleplan understøttet af et budget for samme periode.

Kontakt foreningens lokale udviklingskonsulent - og søg om henstilling af lån eller anmod om forudbetaling af medlemstilskud

2. Mulighed for hjælp til foreninger, som er luknings- eller konkurstruede - med midler fra Lokalforeningspuljen

Forbundet har af Kulturministeriet fået godkendt, at Lokalforeningspuljen i hele 2020 samt efter skriftlig og veldokumenteret ansøgning kan dispensere fra det nuværende formål - og støtte lukningstruede foreninger.

Det kræver, at foreningen i tæt samspil med forbundet har udtømt og fået skriftlige afvisninger på alle andre muligheder for udsættelse og henstand, herunder også regeringens hjælpepakker for lønkompensation, hensættelse af A-skat, AM-bidrag, moms osv.

Foreninger, som ikke længere kan ”svare enhver sit”, kan komme i betragtning (undtaget hvis det skyldes kontingenttab eller tab ved aflysning af arrangementer under 350 deltagere, hvilket I kan søge om dækning til på anden vis - se mere nedenfor). Det kræver, at foreningen i tæt samspil med forbundet har udtømt og fået skriftlige afvisninger på alle andre muligheder for udsættelse og henstand og foreningen dermed ville kunne ende i betalingsstandsning med lukning eller konkurs som konsekvens.

Udarbejd ansøgingen i tæt samarbejde med foreningens lokale udviklingskonsulent - kontakt en udviklingskonsulent

Søg om midler fra Lokalforeningspuljen - ansøgningsfrist er løbende.

3. "Den Gode Kickstart" kommunikationskit

Alle foreninger, uanset om man er lukningstruet eller ej, kan søge op til kr. 10.000 til et ”Så starter vi igen-kommunikationskit", der kan bruges, når foreningens aktiviteter igen åbner. Kommunikations-kittet kan fx bestå af pressemeddelelse, information på foreningens website, boost af information på Facebook, medlems-mail, ny fælles medlemsflyer, info-materiale til lokale arbejdspladser eller lignende. 

Indholdet i kommunikations-kittet til foreningerne er præsenteret her

Forudsætningen for at få midler til kommunikations-kickstarten er, at I gør brug af forbundets udarbejdede designskabeloner. Materialet kan evt. produceres (og trykkes) lokalt.

Søg om midler fra Lokalforeningspuljen - ansøgningsfrist er 1. juni.

Bliv klogere på myndighedernes hjælpepakker

Regeringen har vedtaget en række hjælpepakker, som kan være relevante for jer som forening.

Tilskud fra kommunen
Myndighederne har udarbejdet bekendtgørelser, som giver kommunerne mulighed for at udbetale de lokale- aktivitets- og medlemstilskud, som I som idrætsforening var stillet i udsigt forud for nedlukningerne.

Aftaleparterne er enige om at opfordre kommunerne til udbetaling. Således vil vi også opfordre jer til at være opsøgende over for jeres kommune og spørge ind til, hvordan de forholder sig til udbetaling af tilskudene. 

Kompensationsordning - ved arrangementer over 350 deltagere 
Myndighederne har vedtaget en hjælpeordning, der skal kompensere for tabt deltagerbetaling til arrangementer med over 350 deltagere for perioden fra den 9. marts til den 31. august 2020. Hjælpeordningen dækker op til 90 % af tabt deltagerbetaling.

-> Læs om kompensationsordningen fra regeringen og hvordan I søger den

Hjemsendte medarbejdere
Hjemsendte medarbejdere skal have fuld løn med pension. Dette åbner mulighed for at søge lønkompensation fra 9. marts 2020 på 75 % for fastansatte (maksimalt 23.000 kr.) og 90 % for timelønnede (maksimalt 26.000 kr.). Husk de fem afspadserings-/ferie-fridage eller tjenestefri.

Det er vigtigt, I har styr på dokumentation til ansøgningen for at påvise, at pengene er brugt til det tildelte.

Trænere/instruktører på fast ugentlig og kontraktlig aftale
Trænere/instruktører på fast ugentlig og kontraktlig aftale skal have løn (dog ikke kørselsgodtgørelse for kørsel, der ikke udføres). Faste udgifter kan muligvis og delvis dækkes. Følg med på Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide her

 

Det er vigtigt at komme i gang med kollegamotionen – også med de restriktioner, som coronakrisen sætter. Vi er klar til at hjælpe med gode og konkrete idéer! Ring til os på 46473100 eller skriv til os her, og vi ringer dig op.