Råd og vejledning omkring økonomi

Med Corona-krisen står vi i en ganske særlig force majeure-situation, hvor de fleste svar er generelle - og de færreste helt præcise.  

Det rejser af gode grunde en række spørgsmål for jer som forening. Derfor vil de lokale udviklingskonsulenter i denne periode jævnligt følge op på alle foreninger for at sikre, at I får den bistand, som er aktuel og nødvendig for hver af jer.

Eksempler på emner, som udviklingskonsulenten vil vende med jer i jeres forening:

1. Kontingent – tilbagebetaling eller ej?
2. Tab af indtægter som følge af aflyste aktiviteter
3. Driftsøkonomiske udfordringer, især for de centre og haller, der er tilknyttet en firmaidrætsforening
4. ”Den gode kickstart” - hvordan kommer vi i gang igen?

Jan Knudsen
Jan Knudsen
Direktør

Særligt tilskud til lokale idrætsforeninger

Økonomisk hjælpende hånd til firmaidrætsforeningerne

Som følge af nedlukningen i marts 2020, der også af flere omgange betød lukning af firmaidrætten, har regeringen og aftalepartierne besluttet en særlig hjælpepakke til landets lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreningerne oplevede på grund af aflyste arrangementer, manglende indtægter og øgede udgifter som følge af restriktionerne.

I hjælpepakken var der i 2020 øremærket 17,8 mio. kr. til hjælp målrettet firmaidrætsforeningerne, og puljen er foreløbigt kommet omkring 90 % af alle firmaidrætsforeninger – det vil sige 72 firmaidrætsforeningerne – til gavn. De har i alt fået 234 bevillingerne på tilsammen 8,65 mio. kr.

De resterende uforbrugte midler overfører vi, som principperne foreskriver, til bevillingsåret 2021. Det giver de firmaidrætsforeninger, der stadig har kontingenttab for 2020 (halv- og helårskontingenter), og som primo 2021 får et samlet overblik over deres samlede tab på 2020-budgettet, mulighed for at få tildelt kompensation efter foreskrevne principper.

Alle firmaidrætsforeninger kan, primo 2021, søge om tab i medlems- og idrætsgrenstilskud for 2020.

Samtidig kan alle firmaidrætsforeninger søge om tilskud til at kickstarte 2021, ligesom de kan få dækning af kontingent- og arrangementstab for første halvår af 2021.

For at komme i betragtning til at få andel i midlerne fra hjælpepakken, skal foreningen sende en ansøgning på samme vis, som hvis I vil søge midler i Lokalforeningspuljen.

Tab ved gennemførte eller aflyste idræts- og motionsarrangementer

Arrangementet skal være forsøgt gennemført. Ved over 350 deltagere skal I starte med at søge regeringens kompensationsordning

Arrangementstype

Der skal være tale om et idræts- og motionsarrangement for medlemmer eller betalende deltagere. 

Sådan søger I – krav til dokumentation

I skal sende én ansøgning for hvert arrangement. Bevilling kræver, at foreningen sender ansøgning sammen med et godkendt budget for det aktuelle arrangement, der indeholder dokumentation for tabt overskud såvel som allerede realiserede udgifter, som ikke kan genforhandles eller genanvendes.

Har arrangementet været gennemført tidligere, så skal I sende regnskab med for op til de 2 tidligere år.

Foreningen skal være (med)arrangør på idræts- eller motionsarrangementet. Leverandør af lokaler, overnatning, frivillighjælp etc. til andres arrangementer kan som udgangspunkt ikke komme i betragtning.

Økonomiske forudsætninger

Omfanget af foreningens likviditet og egenkapital (fri kapital) kan få indflydelse på størrelsen af kompensationen. 
Foreningen får som udgangspunkt dækket 100%. 

Eksempel

Vi har mistet 5.000 kr. i indtægter fra gebyr til vores fodboldsstævne og har sparet 3.000 kr. i dommerudgifter – så vi søger om en bevilling på kr. 2.000.

Deadline for ansøgning om tilskud for 1. og 2. kvartal i 2021: 1. april 2021

Der kan søges op til kr. 600.000 pr. forening (inkl. ansøgning om kompensation for kontingenttab), og alle foreninger får som udgangspunkt 100 % i tilskud.

Send en ansøgning

Kontingenttab - både grundkontingent og aktivitetskontingent

Foreningen kan udelukkende søge og få bevilget kompensation ved kontingenttab i forbindelse med foreningsaktiviteter – de løbende, faste aktiviteter, som foreningens medlemmer kan deltage i. Aktiviteten skal være forsøgt gennemført.

Sådan søger I – krav til dokumentation

Bevilling kræver, at foreningen sender en ansøgning med et godkendt budget for den aktuelle periode, der indeholder dokumentation på manglende tilslutning/udmeldelser i den aktuelle periode.

Har aktiviteten været gennemført før, så skal I sende regnskab med gældende for (op til) to af de tidligere år. Det er afgørende, at I har modregnet sparede omkostninger, således at det er provenuet fra kontingenterne i aktiviteten, som I søger dækning af.

I skal sende én ansøgning for hver kontingentperiode eller samlet.

Eksempel

Vi har mistet 5.000 kr. i kontingenter på Indoor Bike og har sparet 1.000 kr. i lokaleleje samt 2.000 kr. i instruktøromkostninger, så vi søger om en bevilling på kr. 2.000.

Deadline for ansøgning om kompensation for 1. og 2. kvartale i 2021: 1. april 2021.

Der kan søges op til kr. 600.000 pr. forening (inkl. ansøgning om tab ved gennemførte eller aflyste idræts- og motionsarrangementer), og alle foreninger får som udgangspunkt 100% i tilskud.

Send en ansøgning

"Den Gode Kickstart" 2021

Alle foreninger, uanset om man er lukningstruet eller ej, kan søge op til kr. 20.000 til en stærk kickstart, der kan bruges, når foreningens aktiviteter igen åbner. Kittet kan bestå af rekvisitter til aktiviteter såvel som kommunikationsindsatser, fx pressemeddelelse, boost af information på Facebook eller forenings/aktivitetsflyer. 

Forudsætningen for at få midler til 'Den gode kickstart' er, at I gør brug af forbundets udarbejdede designskabeloner. Materialet kan evt. produceres (og trykkes) lokalt.

Søg midler til den gode kickstart via Lokalforeningspuljen

Tiltag fra Styrelsen - støtte via forbund og Lokalforeningspuljen

1.  Særlig hjælp til foreninger med begrænset likviditet

Foreninger kan benytte sig af mulighederne for henstilling af lån samt anmodning om forudbetaling af medlemstilskud. For at komme i betragtning skal foreningen udarbejde en skriftlig seks måneders handleplan understøttet af et budget for samme periode.

Kontakt foreningens lokale udviklingskonsulent - og søg om henstilling af lån eller anmod om forudbetaling af medlemstilskud

2. Mulighed for hjælp til foreninger, som er luknings- eller konkurstruede - med midler fra Lokalforeningspuljen

Forbundet har af Kulturministeriet fået godkendt, at Lokalforeningspuljen samt efter skriftlig og veldokumenteret ansøgning, kan dispensere fra det nuværende formål - og støtte lukningstruede foreninger.

Det kræver, at foreningen i tæt samspil med forbundet har udtømt og fået skriftlige afvisninger på alle andre muligheder for udsættelse og henstand, herunder også regeringens hjælpepakker for lønkompensation, hensættelse af A-skat, AM-bidrag, moms osv.

Foreninger, som ikke længere kan ”svare enhver sit”, kan komme i betragtning (undtaget hvis det skyldes kontingenttab eller tab ved aflysning af arrangementer under 350 deltagere, hvilket I kan søge om dækning til på anden vis - se mere nedenfor). Det kræver, at foreningen i tæt samspil med forbundet har udtømt og fået skriftlige afvisninger på alle andre muligheder for udsættelse og henstand og foreningen dermed ville kunne ende i betalingsstandsning med lukning eller konkurs som konsekvens.

Udarbejd ansøgingen i tæt samarbejde med foreningens lokale udviklingskonsulent - kontakt en udviklingskonsulent

Søg om midler fra Lokalforeningspuljen - ansøgningsfrist er løbende.