Kommisorium

Kontrollen med, at økonomiske dispositioner i forbundet, er i overensstemmelse med gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser, varetages af et udvalg bestående af 3 personer.
Formand og medlemmer vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen og afgår skiftevis hvert 2. år således:
a. Formand.
b. 2 medlemmer.

Forbundsstyrelsen tilforordner et forbundsstyrelsesmedlem til revisionsudvalget.
Intet medlem af forbundsstyrelsen, permanente udvalg og/eller fokusgrupper kan være valgt medlem revisionsudvalget. Medlemmer af Revisionsudvalget kan ikke samtidigt bestride andre poster i den centrale ledelse. Retningslinjer for revisionsudvalget skal være godkendt af repræsentantskabet.

1.5. Retningslinjer for revisionsudvalget
1. Revisionsopgave
1.1. Revisionsudvalget har til opgave, ved kritisk gennemgang, at påse, at de økonomiske dispositioner, som foretages, er i overensstemmelse med forbundets vedtagne regler.
1.2. Revisionsudvalget kan, så̊ ofte det finder anledning dertil i samarbejde med forbundets statsautoriserede revisor, foretage uanmeldte kasseeftersyn.
1.3. Revisionsudvalget foretager med jævne mellemrum en gennemgang af forbundets bilag med henblik på en kritisk vurdering af forbundets dispositioner og godkendelse af bilagene.
1.4. Revisionsudvalget fører en revisionsprotokol, hvori revisionsbemærkninger indføres til besvarelse af administrationen. Besvarelsen godkendes af forbundsstyrelsen.

2. Kontrolopgave
2.1. I forbindelse med de årlige indberetninger, kan revisionsudvalget i samarbejde med administrationen udvælge et antal tilskudsmodtagere. Administrationen foretager herefter en gennemgang, hvortil der kan indkaldes yderligere bilagsmateriale.
2.2. Resultatet af denne gennemgang behandles af revisionsudvalget og fremsendes til forbundsstyrelsen til orientering og evt. endelig afgørelse.

3. Budgetopgave
3.1. Forbundsstyrelsen og administrationen orienterer revisionsudvalget om budgetproces, budgetforudsætninger og budgetforslag der behandles på repræsentantskabsmødet.
3.2. På foranledning af forbundsstyrelsen indkaldes revisionsudvalget som sparringspartner for forbundsstyrelsen og administrationen.
3.3. Revisionsudvalget kan anmode om at se det underliggende budgetmateriale, som er indsendt fra de enkelte udvalg og administrationen.

4. Referater
4.1. Udskrift af revisionsudvalgets referater offentliggøres senest 3 uger efter mødets afholdelse.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. november 2019

 

 

Sisse Wildt
Sisse Wildt
Formand Revisionsudvalget
Bjarne Andersen
Bjarne Andersen
Medlem
Svend Mandel Hansen
Svend Mandel Hansen
Medlem
Henning Madsen
Henning Madsen
Økonomiansvarlig
Vigtigt at komme i gang med kollegamotionen – også med de restriktioner, som coronakrisen sætter. Vi er klar til at hjælpe med gode og konkrete idéer! Skriv til os her el. ring på 4647 3100