Forretningsorden

1 Dirigentkandidater

1.1 Alle deltagere og gæster på mødet kan være kandidater til dirigenthvervet.

2 Åbning af mødet

2.1 Formanden eller formandens stedfortræder åbner mødet og foreslår eller spørger efter forslag til valg af dirigenter. Valg til dirigenthvervet bliver ledet af formanden eller stedfortræderen.

3 Flere dirigentkandidater
3.1 Er der flere forslag til dirigentkandidater, skal den sidst foreslåede kandidat, sættes først på valglisten over dirigentkandidater.

4 Referat

4.1 Mødet bliver optaget og streamet og bliver suppleret af et skriftligt referat. Administrationen udpeger to referenter.

5 Behandling af forslag

5.1 Ændringsforslag til det oprindelige forslag, som bliver stillet på mødet, skal indleveres skriftligt til dirigenterne med forslagsstillerens navn, samt angivelse af hvem forslagsstilleren repræsenterer.
5.2 Ændringsforslag kan ikke indleveres efter, at debatten om det oprindelige forslag er afsluttet – med mindre, mødet vedtager at åbne debatten igen.

6 Afstemninger

6.1 Ved alle afstemninger er almindeligt stemmeflertal gældende – med mindre, andet er fastsat i forbundets vedtægter.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke.

6.2 Alle afstemninger sker ved elektronisk afstemning.
I tilfælde af nedbrud på det elektroniske afstemningssystem overgår mødet til skriftlig afstemning. Sker dette, vælger mødet stemmetællere, der skal optælle stemmer i forbindelse med de skriftlige afstemninger. 

7 Valg

7.1 Ved valg, hvor der stemmes om mere end én post på samme tid, skal der være mulighed for at afgive lige så mange stemmer, som der skal vælges poster.
Stemmerne skal afgives på samme tid. Det er tilladt at stemme blankt på en eller flere af personerne.

7.2 Valg til forbundsstyrelsen
Iht. vedtægter § 8.9. skal valg af medlemmer til forbundsstyrelsen samt suppleanter foretages ved afstemning uanset antal opstillede kandidater.

7.3 Valg til stående udvalg
Udvalgsformænd skal altid skal vælges ved afstemning uanset om der er modkandidater eller ej.
Ved nyvalg og kampvalg gennemføres valghandling ved afstemning.
Ved genvalg af udvalgsmedlemmer uden nyvalg kan genvalget gennemføres uden afstemning. 

7.4 En indstillet kandidat til forbundsstyrelsen, som ikke opnår et tilstrækkeligt antal stemmer, får på mødet mulighed for at stille op til valg til en anden post i forbundsstyrelsen.

7.5 En indstillet formandskandidat til et udvalg, som ikke opnår et tilstrækkeligt antal stemmer, får på mødet mulighed for at stille op til valg til en anden post i det samme udvalg.

7.6 Indstillede kandidater har mulighed for at give en præsentation af dem selv af to minutters varighed. Hvis kandidaten ønsker en anden til at motivere vedkommende, har denne ligeledes to minutter.

7.7 Ansøgere til afholdelse af fremtidige repræsentantskabsmøder har mulighed for give en præsentation af fem minutters varighed.

8 Ændringer i forretningsordenen

Forretningsordenen er i henhold til dagsordenen til godkendelse på mødet. Ændringsforslag til forretningsordenen kan stilles på selve mødet.

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med repræsentantskabsmødet?

Så kontakt os venligst på mail: service@firmaidraet.dk.